تعدادی از شرکتها و ارگانهایی که تا کنون موسسه افتخار همکاری با آنها را داشته است، در جدول زیر به آن اشاره شده:
 
شرکتها و ارگانها
ردیف نام سازمان نوع همكاری تاريخ همكاری
1

وزارت ارتباطات

آموزش زبان پرسنل و مديران از سطح مقدماتي تا تخصصي

87/8/1 در حال ادامه همکاری

2

موزه هنرهای معاصر

آموزش زبان پرسنل و مديران از سطح مقدماتي تا تخصصي

87/2/1-87/9/20

3

شرکت برق منطقه ای تهران

آموزش زبان پرسنل و مديران از سطح مقدماتي تا تخصصي

86/2/1 در حال ادامه همکاری

4

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

آموزش زبان پرسنل و مديران از سطح مقدماتي تا تخصصي

81/10/9 در حال ادامه همکاری

5

سازمان تنظيم مقررات وارتباطات راديويی وزارت ICT

آموزش زبان پرسنل و مديران از سطح مقدماتي تا
تخصصي و آموزش خصوصي مديران

82/8/1 در حال ادامه همكاري

6

شركت ملي نفت ايران

آموزش زبان پرسنل از سطح مقدماتي تا تخصصي

81/11/1 در حال ادامه همكاری

7

شركت سرمايه گذاري نفت وگازتامين

آموزش زبان پرسنل از سطح مقدماتي تا تخصصي

84/3/16 – 85/1/20

8

شركت بازرسي فني مستقل آتي

آموزش زبان پرسنل از سطح مقدماتي تا تخصصي

83/3/16 - 83/12/29

9

شركت ملي فولادايران

آموزش زبان پرسنل از سطح مقدماتي تا تخصصي

82/8/1 ادامه همکاری

10

شركت ملي صنايع مس ايران

آموزش زبان پرسنل از سطح مقدماتي تا تخصصي

82/6/18-83/11/18

11

شركت سيمان فارس خوزستان

آموزش زبان پرسنل ازسطح مقدماتي تا تخصصي

84/1/1 در حال ادامه همكاري

12

شركت حمل ونقل پتروشيمي ايران

آموزش زبان انگلیسی پرسنل ازسطح مقدماتي تا تخصصي

81/9/20-83/1/20

13

انجمن شركتهاي انفورماتيك( 534 شركت زيرمجموعه )

آموزش زبان انگلیسی پرسنل ازسطح مقدماتي تا تخصصي

81/7/1-85/6/20

14

سازمان ملي زمين و مسكن

آموزش زبان انگليسي پرسنل ازسطح مقدماتي تا
تخصصي وآموزش خصوصي جهت مديران

81/11/1 درحال ادامه همكاري

15

شركت مزدايدك

آموزش زبان پرسنل ومديران ازسطح مقدماتي تا
تخصصي و کامپیوتر

84/4/10 -85/2/7

16

شركت سايپا يدك

آموزش زبان پرسنل ومديران ازسطح مقدماتي تا
تخصصي وآموزش خصوصی مدیران-آموزش دوره های کامپیوتر

81/7/10 -83/12/29

17

شركت توسعه خودروكار

آموزش زبان پرسنل از سطح مقدماتي تا تخصصي

82/7/1-85/12/26

18

بانك صادرات ايران

آموزش زبان پرسنل از سطح مقدماتي تا تخصصي آموزش خانوادهاي
پرسنل از سطح مقدماتي تا تخصصي آموزش اختصاصي زبان انگليسي
جهت مديرانتا تخصصي

84/3/16 درحال ادامه همكاري

19

بانك تجارت

آموزش زبا ن پرسنل ازسطح مقدماتي تا تخصصي

83/3/16 درحال ادامه همكاري

20

تعاوني ثامن الائمه

آموزش زبان پرسنل از سطح مقدماتي تا تخصصي

84/3/18-85/5/20

21

شركت كشتيراني بنياد

آموزش كامپيوتر پرسنل ازسطح مقدماتي تا تخصصي

84/2/1 در حال ادامه همکاری

22

شركت كشتيراني تهران

آموزش زبان انگليسي پرسنل ازسطح مقدماتي تا تخصصي

81/9/20-84/11/4

23

سازمان بنادروكشتيراني استان گیلان

آموزش زبان انگليسي پرسنل جهت دوره تخصصي

81/12/7-83/4/3

24

سازمان بنادر و كشتيراني استان هرمزگان

آموزش زبان انگليسي پرسنل جهت دوره تخصصي

82/9/1-82/12/1

25

سازمان بنادر و كشتيراني استان خوزستان

آموزش زبان پرسنل جهت دوره تخصصي

83/5/3-83/6/3

26

ناجا

آموزش زبان پرسنل ومديران ازسطح مقدماتي تا تخصصي
و آموزش كامپيوتر

81/8/1 در حال همکاری

27

آماد و پشتياني ناجا

آموزش زبا ن پرسنل ازسطح مقدماتي تا تخصصي

82/12/3-84/6/3

28

قوه قضاييه

آموزش زبا ن پرسنل ازسطح مقدماتي

81/3/16 در حال همکاری

29

وزارت كشور

آموزش زبا ن پرسنل ازسطح مقدماتي تا تخصصي

83/10/16-84/1/1

30

صنايع زندانيان

آموزش زبا ن پرسنل ازسطح مقدماتي تا تخصصي

84/3/15-در حال همکاری

31

شرکت نستله

آموزش زبا ن پرسنل سطح تخصصي

84/3/1-86/8/21

32

جهادتوسعه منابع آب

آموزش زبان آلمانی مدیران

83/4/9-83/8/6

33

كاروتامين اجتماعي

آموزش زبان انگلیسی پرسنل ازسطح مقدماتي تا تخصصي

81/10/1-82/6/1

34

شرکت توسعه نيشكر

آموزش کامپیوتر پرسنل ازسطح مقدماتي تا تخصصي

83/8/27-85/3/20

35

شركت متانير

آموزش زبان انگلیسی پرسنل ازسطح مقدماتي تا تخصصي

81/7/1-82/10/1

36

شرکت آذرآب

آموزش تخصصي کامپیوتر

81/6/1-81/10/1

37

بيمه البرز

آموزش زبان و کامپیوتر پرسنل

82/2/1-84/1/1

38

دخانيات قشم

آموزش زبان پرسنل

82/2/1-82/8/1

39

گروه صنعتي برنز

آموزش زبان مديران ازسطح مقدماتي تا تخصصي

83/7/17-85/3/20

40

شرکت كالاي الكتريك

آموزش زبان پرسنل ازسطح مقدماتي تا تخصصي

83/2/28–84/2/28

41

خانه كارگر

آموزش زبان پرسنل ازسطح مقدماتي تا تخصصي

83/3/18 درحال ادامه همكاري

42

صبا تامين

آموزش زبان انگلیسی جهت مدیران

81/3/16-81/12/29

43

صنايع شيرايران

آموزش زبان پرسنل ازسطح مقدماتي تا تخصصي

83/3/17-83/5/20

44

بيمارستان هاشمي نژاد

آموزش کامپیوتر پرسنل ازسطح مقدماتي تا تخصصي

82/3/7-82/9/6

45

شرکت ويرايشگر

آموزش زبان پرسنل ازسطح مقدماتي تا تخصصي

81/1/1-85/6/20

46

شرکت افرانت

آموزش زبان انگلیسی پرسنل از سطح مقدماتي تا تخصصي

81/1/1-85/6/20

47

بنيادشهيد

آموزش زبان انگلیسی پرسنل از سطح مقدماتي تا تخصصي

82/9/20 درحال ادامه همكاري

48

شرکت ماديران

آموزش زبان انگلیسی پرسنل از سطح مقدماتي تا تخصصي

81/7/1-85/6/20

49

شرکت عصردانش افزار

آموزش زبان انگلیسی پرسنل از سطح مقدماتي تا تخصصي

81/11/1-85/6/20

50

شرکت مهندسي اعداد پويا

آموزش زبان انگلیسی پرسنل از سطح مقدماتي تا تخصصي

81/1/1-85/6/20

51

شرکت تراديس

آموزش زبان پرسنل و مدیران از سطح مقدماتي تا تخصصي

81/9/10-85/6/20

52

شرکت كاج انفورماتيك

آموزش زبان پرسنل و مدیران از سطح مقدماتي تا تخصصي
و آموزش خصوصی مدیران

82/8/1-85/6/20

53

شرکت آفتاب رايانه خاورميانه

آموزش زبان پرسنل از سطح مقدماتي تا تخصصي

81/11/1-85/6/20

54

شرکت ايران رايانه

آموزش زبان پرسنل از سطح مقدماتي تا تخصصي

82/3/16-85/6/20

55

شرکت پايانه راد

آموزش زبان پرسنل از سطح مقدماتي تا تخصصي

83/3/16-85/6/20

56

بانك مركزي

آموزش زبان پرسنل از سطح مقدماتي تا تخصصي

82/8/1 درحال همکاری

57

بیمه سرمد

آموزش زبان پرسنل از سطح مقدماتي تا تخصصي

82/6/1 درحال همکاری

58

بنياد جانبازان

آموزش زبان پرسنل از سطح مقدماتي تا تخصصي

83/1/1 درحال همکاری

59

بازرگاني پتروشيمي ايران

آموزش زبان پرسنل از سطح مقدماتي تا تخصصي

80/7/1 درحال همکاری

60

خدمات پس ازفروش گروه بهمن

آموزش زبان پرسنل از سطح مقدماتي تا پیشرفته

84/4/1-درحال همکاری

61

بيمه ايران

آموزش کامپیوتر پرسنل

81/10/1-ادامه همکاری

62

بیمه البرز

آموزش زبان پرسنل از سطح مقدماتي تا تخصصي

82/6/1-ادامه همکاری

63

نمایشگاههای فرهنگی ایران

آموزش زبان پرسنل از سطح مقدماتي تا تخصصي

86/4/19-86/6/11

64

صندوق ضمانت صادرات ایران

آموزش زبان پرسنل از سطح مقدماتي تا تخصصي

85/4/7 درحال همکاری

65

سرکت آسفالت طوس

آموزش زبان پرسنل از سطح مقدماتي تا تخصصي

85/9/18 در حال همکاری

66

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

آموزش زبان پرسنل از سطح مقدماتي تا تخصصي

85/9/7 در حال ادامه همکاری

67

شرکت توانیر

آموزش زبان پرسنل از سطح مقدماتي تا تخصصي

81/5/1-85/9/14

68

اداره پست

اعضای هیئت مدیره و مدیران متبوع

85/5/13 در حال ادامه همکاری

69

شرکت مگاکشت افزار

آموزش زبان پرسنل از سطح مقدماتي تا تخصصي

85/3/30-85/6/22

70

سیمان فراز فیروز کوه

آموزش زبان پرسنل از سطح مقدماتي تا تخصصي

85/5/1-85/6/28

71

شرکت العوجان

آموزش زبان پرسنل از سطح مقدماتي تا تخصصي

85/2/21-85/7/16

72

انجمن پزشکان

آموزش زبان پرسنل از سطح مقدماتي تا تخصصي

84/10/5-85/10/5

73

زرین سنگ زاگرس

آموزش زبان پرسنل از سطح مقدماتي تا تخصصي

84/10/14-84/2/1

74

شرکت حمل و نقل بازرگانی

آموزش زبان پرسنل از سطح مقدماتي تا تخصصي

82/9/20-82/12/20

75

شرکت نفت بهران

آموزش زبان پرسنل ازسطح مقدماتي تا تخصصي

82/3/16–83/10/10

76 شرکت سرمایه گذاری قدر آموزش زبان پرسنل ازسطح مقدماتي تا تخصصي در حال همکاری
77 بانک مسکن آموزش زبان پرسنل ازسطح مقدماتي تا تخصصي در حال همکاری
78 بانک توسعه صادرات آموزش زبان پرسنل ازسطح مقدماتي تا تخصصي در حال همکاری
79 شرکت دارو پخش آموزش زبان پرسنل ازسطح مقدماتي تا تخصصي در حال همکاری
80 گروه صنعتی برتر آموزش زبان پرسنل ازسطح مقدماتي تا تخصصي در حال همکاری
81 کانون فرهنگی ساجد آموزش زبان پرسنل ازسطح مقدماتي تا تخصصي در حال همکاری
82 کارو تامین اجتماعی آموزش زبان پرسنل ازسطح مقدماتي تا تخصصي در حال همکاری
83 پست بانک آموزش زبان پرسنل ازسطح مقدماتي تا تخصصي در حال همکاری
84 مرکز آمار ایران آموزش زبان پرسنل ازسطح مقدماتي تا تخصصي درحال همکاری
85 شرکت تولی پرس آموزش زبان پرسنل ازسطح مقدماتي تا تخصصي در حال همکاری
86 شرکت ایران برنا آموزش زبان پرسنل ازسطح مقدماتي تا تخصصي در حال همکاری
87 تولید و توسعه انرژی اتمی آموزش زبان پرسنل ازسطح مقدماتي تا تخصصي درحال همکاری
88 شرکت داروسازی خوارزمی آموزش زبان پرسنل ازسطح مقدماتي تا تخصصي در حال همکاری
89 سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی آموزش زبان پرسنل ازسطح مقدماتي تا تخصصي  
90 مجتمع قضائی خانواده آموزش زبان پرسنل ازسطح مقدماتي تا تخصصي  
91 هلال احمر آموزش زبان پرسنل ازسطح مقدماتي تا تخصصي  
92 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آموزش زبان پرسنل ازسطح مقدماتي تا تخصصي  
93 بانک سینا آموزش زبان پرسنل ازسطح مقدماتي تا تخصصي  
94 کار اصلح آموزش زبان پرسنل ازسطح مقدماتي تا تخصصي