دریافت صلاحیت اجرای دوره های زبانهای خارجی و فناوری اطلاعات از استانداری تهران

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی