متقاضی گرامی، نظر به درخواست جنابعالی در خصوص دریافت نمایندگی جهت فعالیت در محل مورد نظر، خواهشمند است با دقت به موارد مندرج در این پرسشنامه پاسخ دهید.
بررسی اولیه درخواست شما با توجه به این پرسشنامه انجام خواهد شد و مراحل مصاحبه و بازدید از محل در صورت احراز شرایط لازم، بعمل خواهد آمد.