فرم پرسشنامه اطلاعات فردی

اين فرم جهت شناخت هر چه بيشتر از توانائيهاي جنابعالي تهيه شده است تا با تکيه بر آن بتوان در بکارگيري صحيح تر از مجموعه قابليتها بهره گرفت. دقت شما در پاسخ به سوالات ذيل ما را در اين ارزيابي ياري خواهد نمود.

لطفاً فرم ذیل را دریافت و بعداز تکمیل آن را به آدرس پستی این مؤسسه ارسال فرمائید.

دانلود فرم